Stikstofproblematiek

VVD Beemster en VVD Edam-Volendam roepen hun collega fracties in Noord-Holland op om hun brief te ondersteunen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, waaronder gedeputeerde Esther Rommel. In die brief uiten zij hun zorgen over de stikstofproblematiek en vragen om de kennis van alle sectoren in te zetten bij het opstellen van maatregelen voor de lange termijn.

Beide fracties menen dat bij de zoektocht naar de korte termijn oplossingen de agrarische-, bouw- en de overige betrokken sectoren te weinig zijn gehoord, terwijl daar juist een schat aan specialistische kennis aanwezig is.

Hun verzoek is om deze kennis niet slechts aan te horen maar juist actief in te zetten bij de zoektocht naar oplossingen voor de lange termijn.

Voorkomen van tegengestelde maatregelen

Tevens vragen zij om de blik te verbreden en niet alleen stikstof maar ook aanverwante dossiers zoals CO2 en biodiversiteit als een geheel mee te nemen, om gestapelde regelgeving of zelfs tegengestelde maatregelen te voorkomen.

Alle sectoren vooraf advies vragen

Zij verzoeken daarom de gedeputeerden een integraal en breed expertiseteam op te richten waarin zowel praktische als wetenschappelijke kennis is vertegenwoordigd, zoals de agrarische sector, de bouw, de vervoers- en transportsectoren, de industrie én Universiteit Wageningen. Dit team dient de ambtelijke organisatie te adviseren, voordat nieuwe regels worden opgesteld.

Breed gedragen oplossingen voor de lange termijn

De nauwe betrokkenheid en adviezen van dit expertiseteam zijn belangrijk om te komen tot een duurzame, doelmatige en breed gedragen oplossing voor álle sectoren en voor de lange termijn.

De fracties van de VVD Beemster en VVD Edam-Volendam