Feiten en fabels over een bestuurlijke fusie van Beemster en Purmerend

Feit = zoals het nu gaat, kan het niet langer

Ja. De gemeente Beemster heeft in toenemende mate moeite om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen; te vaak is met kunst en vliegwerk de begroting weer sluitend gemaakt. Er kwamen meer complexe taken op het bordje van de gemeente zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. En de komende tijd volgen daar er nog meer taken zoals de omgevingswet en de transitie naar een aardgasloze maatschappij. Daarbij spelen ook onze financiën en de bestuurskracht een rol. Dit alles zorgt ervoor dat een  kleine plattelandsgemeente als Beemster het niet langer alleen kan - ondanks de huidige ambtelijke samenwerking met Purmerend. Het laatste jaar kwamen de colleges van Beemster en Purmerend er steeds meer achter dat die samenwerking, niet toereikend is. 

Er is meer nodig.

 

De gemeenteraad van Beemster heeft daarom op 9 januari 2018 besloten om: 

  1. In de komende bestuursperiode een bestuurlijke fusie te realiseren en
  2. Een werkbare samenwerking af te spreken met Purmerend tot het moment van die fusie.

 

Fabel = We hebben meer tijd nodig

Nee. Al  meer dan 15 jaar (!) kijkt Beemster om zich heen met welke gemeente(n) samen te werken. De in 2002 gestarte pilot met de groene gemeenten Schermer, Zeevang en Graft-de Rijp wordt in 2006 als mislukt bestempeld. Na herhaald verzoek tot fusie door met name Zeevang, blijft Beemster deze fusie afwijzen. De groene gemeenten zochten hun eigen weg en Beemster zocht hulp bij Purmerend waar in 2014 gestart werd met de huidige ambtelijke samenwerking. 

 

Feit = Beemster behoudt haar eigen karakter

Ja. Onze identiteit zit in onszelf, in ons hart. Kijk maar naar de gefuseerde Schermer, Graft-de Rijp en Zeevang. De inwoners, de dorpen en de manier van met elkaar omgaan zijn niet veranderd nadat zij zijn gefuseerd met Alkmaar resp. Edam-Volendam.

 

Fabel = Beemster wordt straks volgebouwd door Purmerend

Nee. Alle huidige bouwplannen zijn afkomstig van ons eigen gemeentebestuur; daar heeft Purmerend niets mee van doen gehad. Beemster moet met dit woningbouwprogramma gewoon voldoen aan de gemeentelijke - en provinciale structuurvisie en de UNESCO regels van ons mooie Werelderfgoed! In de crisistijd heeft Beemster 10 jaar niets gebouwd - tot ongenoegen van haar inwoners. Nu wordt daar gehoor aan gegeven en tegelijk voldaan aan de grote woningbouwopgave die ons is opgelegd door het Rijk.


Feit = De fusie wordt zorgvuldig onderzocht

Ja. Op 9 januari 2018 is een PRINCIPE besluit genomen door de gemeenteraad van Beemster. Eind september 2018 zal de gemeenteraad van Purmerend hierover ook een principebesluit nemen. Daarna gaan Beemster en Purmerend onderzoeken onder welke voorwaarden zij samen verder willen als één gemeente. Daarbij moet in ieder geval aan de volgende vijf wettelijke voorwaarden zijn voldaan:

  1. Draagvlak bij de bevolking, draagvlak in het bestuur en draagvlak in de regio
  2. Interne samenhang zoals een dorpen- of kernenbeleid
  3. Bestuurskracht – kan de nieuwe gemeente straks alle wettelijke taken uitvoeren
  4. Evenwicht in de verhoudingen in de regio
  5. Duurzaamheid – hoe lang gaat deze fusie goed functioneren

De Tweede Kamer moet daarna op dit “huiswerk” officieel akkoord geven en daarna wordt door de gemeenteraad van Beemster en Purmerend in november 2020 een DEFINITIEF besluit genomen met de fusiedatum 1 januari 2022. 

 

Feit = Inwoners van Beemster hebben hier nog invloed op

Ja. Een van de voorwaarden is dat er draagvlak moet zijn bij de bevolking. Daartoe zullen er de komende maanden avonden georganiseerd worden waarop u aan het college kunt aangeven welke zaken absoluut behouden moeten blijven in de nieuwe gemeente.

 

Feit = Bestuurlijk fuseren is noodzakelijk

Ja. De wetswijzigingen, nieuwe taken, onze financiële positie én de steeds hogere eisen vanuit het Rijk zorgen ervoor dat een kleine plattelandsgemeente als Beemster het niet langer alleen kan - ondanks de huidige samenwerking met Purmerend. 

 

Fabel = de zware variant is de beste variant voor Beemster

Nee. De kernwaarden van Beemster (die u belangrijk vindt te behouden) worden bij een zware variant niet beter of slechter geborgd dan bij de lichte variant. Waarbij we van tevoren allemaal begrijpen dat vastgestelde kernwaarden geen absolute garantie geven voor de toekomst. Deze zullen altijd afhankelijk zijn van besluiten van de nieuwe gemeenteraad. Heel belangrijk dus dat daar veel raadsleden uit Beemster in komen!


Feit = Er is plaats voor raadsleden uit Beemster in de nieuwe gemeenteraad

Ja. Net als in de gemeenteraad van Alkmaar; daar zitten nu raadsleden uit de voormalige gemeenten Schermer en Graft-de Rijp. En in Edam-Volendam zitten raadsleden uit Zeevang. 

 

Fabel = bij een lichte variant zijn er geen verkiezingen nodig

Nee. In beide gevallen worden herindelingsverkiezingen gehouden in november 2020.

 

Feit = De uitstraling van Beemster blijft behouden

Ja. Op het gebied van ruimtelijke ordening wordt gebouwd en gehandhaafd op de huidige regels en eisen van ‘Des Beemsters’ (bouwen op Beemstermaat) en van UNESCO. Deze gelden immers voor ons Werelderfgoed predicaat. De gemeenteraad werkt momenteel aan de nieuwe Omgevingswet die straks meer ruimte moet geven aan initiatieven vanuit de inwoners. 

 

Wat is het standpunt van de Beemster VVD?

De Beemster VVD ondersteunt het fusietraject met Purmerend maar had ook graag méér regiogemeenten in deze fusie meegenomen. Na gesprekken met politieke fracties en de Provincie N-H, leren wij dat er geen enkel draagvlak is voor één gemeente Groot-Waterland; Beemster en Purmerend zijn bij de andere gemeenten gewoonweg niet in beeld in hun bestuurlijke zoektocht. Daarom, én omdat Beemster ambtelijk al vervlochten is met Purmerend, is op dit moment Purmerend onze enige kandidaat fusiepartner.

 

 

Met vriendelijke groet, 

Monique van Boven

Fractievoorzitter VVD Beemster

M: 06-4132 9184

E: moniquevvdbeemster@gmail.com