Wat de burgemeester van Purmerend over Beemster zegt.

Ik ken natuurlijk de verhalen, dat Purmerend de Beemster vol zou willen bouwen. Ik zeg het maar zoals het is: dat is onzin. De huidige plannen zijn van Beemster zelf. Het is volstrekt niet in ons belang om Beemster vol te bouwen. Zo’n mooi werelderfgoed koesteren is ook in ons belang. De stedeling heeft ruimte nodig voor kwaliteit van leven. Ik ben benieuwd hoe de Beemsterlingen uitdrukking geven aan hun eigen waarden en wat zij van ons verwachten. Ik durf de stelling aan, dat een nieuwe gemeente Purmerend-Beemster in de toekomst beter in staat is die waarden te borgen, bijvoorbeeld door de beschikbare deskundigheid in de sfeer van landschapsbeheer en sociale infrastructuur.

Dat er zorgen zijn in Beemster over de gevolgen van de fusie  begrijp ik. Als oud burgemeester van Schermer en oud burgemeester van de heringedeelde gemeente Wijdemeren herken ik die gevoelens. Tegelijkertijd heb ik ervaren, dat voor vele inwoners de identiteit van hun dorp voorop staat en niet zozeer de gemeente. Op hun directe leefomgeving willen zij terecht invloed kunnen hebben. Ik ben ervan overtuigd, dat wij daar gezamenlijk prima vormen voor kunnen vinden.

Overigens wil ik hieraan toevoegen, dat er ook in Purmerend vragen leven over Beemster. Ook daarop moeten wij antwoord geven.

......

Ik wil, zoals gezegd, nog een paar dingen zeggen over de ambtelijke samenwerking met Beemster. Zowel Beemster als wij hadden hiermee geen ervaring, dus het was in zekere zin een avontuur. Wij hebben er veel van geleerd en dankzij de goede verhouding met het gemeentebestuur van Beemster er het meeste van gemaakt. Maar het is niet genoeg. Dat is geen verwijt maar een constatering, overigens in lijn met het advies van het onderzoeksbureau SeinstravanderLaar aan de gemeenteraad van Landsmeer. Ambtelijke samenwerking is veel ingewikkelder dan gedacht en werkt alleen als opmaat voor een bestuurlijke fusie. Hoewel veel gemeenteraden ambtelijke fusie omarmen om zelfstandigheid te behouden komt het feitelijk erop neer, dat bestuurlijke vraagstukken worden overgeheveld naar het ambtelijk apparaat dat er chocolade van moet maken. Door de enorme loyaliteit van onze ambtenaren lukt nog verrassend veel, maar dat heeft niet veel meer te maken met bestuurlijk je democratische verantwoordelijkheid nemen. Ik kan zo een reeks voorbeelden opnoemen.

Door schaalvergroting zijn minder samenwerkingsverbanden en andere hulpstructuren nodig, waardoor de democratische controle ook beter kan zijn. Schaalvergroting is naar mijn mening alleen acceptabel als er schaalverkleining tegenover staat. Daarmee bedoel ik, dat wij het bestuur zo moeten vormgeven, dat er ook altijd oog is voor de dorpen, buurten en wijken. De werkwijze van de gemeente moet worden aangepast aan de behoefte van mensen om invloed te hebben op hun eigen leefomgeving.

 ....

Purmerend gaat een mooie toekomst tegemoet, hopelijk hand in hand met Beemster. De bestuurlijke samenwerking in Zaanstreek-Waterland is hier en elders in beweging. Veranderingen zijn op komst omdat maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen, terwijl wij nu gewoon aan het werk zijn met onze huidige partners in het gebied. De gebiedsvisie Zaanstreek-Waterland en de uitvoering daarvan zijn goede voorbeelden. Uit de duidelijke signalen van de buurgemeenten blijkt, dat de stap naar één gemeente Groot-Waterland zeker nu een stap te ver is, maar het eindstation van de veranderingen is nog niet bereikt. Die reis duurt nog een tijdje.

Wij staan ondertussen open voor het gesprek over die toekomst en over de bestuurlijke en inhoudelijke vormgeving daarvan.